Invitation to the MMN Press Conference “Migrants from the Mekong Neighbourhood Contemplate Living Together”

MEKONG MIGRATION NETWORK

CORDIALLY INVITE YOU TO OUR PRESS CONFERENCE, FOLLOWED BY A COCKTAIL RECEPTION BY THE RIVER SIDE

“Migrants from the Mekong Neighbourhood Contemplate Living Together”

At the press conference on February 28th, The MEKONG MIGRATION NETWORK (MMN) will present recommendations agreed upon at the “Mekong Symposium on Migration: Migrants from the Mekong Neighbourhood Living Together” (Feb 26th – 28th).

The Symposium is a venue where policy makers, migrants’ rights advocates, migrant representatives, representatives of inter-governmental organisations, and academia can share perspectives and have dialogue on what it means for nationals and migrants to live together in social harmony. Participants at the symposium include representative from Workers Solidarity Association, Mr Jai Sak (migrant worker), H.E. Ms. Chou Bun Eng, Secretary of State, Ministry of Interior, Royal government of Cambodia and H.E. U Myint Thein, Deputy Minister for Labour of the Republic of the Union of Myanmar.

Date & Time: 28th February 2013 (Thursday ), 16.00 – 17.30

Venue: Ibis Riverside Hotel, 27, Soi Charoe Nakhon 17 ,Bangkok

Program

MC: Ms Jackie Pollock, Executive Director, MAP Foundation

4:00 Welcome and Introduction

4:10 H.E. U Myint Thein, Deputy Minister, Ministry of Labour, Government of Republic of the Union of Myanmar: Myanmar’s Perspectives on Living Together and Roles of Countries of Origin in Enabling Migrant Workers to Access Labour Protection and Social Services

4:25 Mr.Anusorn Kraiwatnussorn (Vice Minister of Labour ), Ministry of Labour, Royal Government of Thailand: Perspective from the Country of Destination ( TBC)

4:40 Mr. Jai Sak: Perspective from Migrant Workers

4:55 Recommendations: Ms. Reiko Harima and Mr. Sokchar Mom, MMN

5:10 Question and Answer session

5:30 Cocktail reception

[* The session will be conducted both in English and Thai ]

Please join us for an exciting afternoon with a cocktail reception and the sparkling conversation on living together-Aspire to Effective Responses to Enable Integration and Social Cohesion.

For further information and media interview please contact:

Ms. Jackie Pollock, MMN, jackie_pollock@yahoo.com/ph: 0850395216
Ms. Pranom Somwong, MMN, p_somwong@yahoo.com/ ph: 0831887600

Reserve your Press Space now, contact:-

Ms. Omsin Boonlert, MMN, plaii@mekongmigration.org / ph: 0869238313

PDF version [English]

เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว ตามด้วยงานรับรองเครื่องดื่มแบบค็อกเทลริมแม่นํ้าเจ้าพระยา
“แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มนํ้าโขง ความมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกัน”
ในงานแถลงข่าว ที่จะจัดขึ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จะนำเสนอข้อเสนอที่มาจากการประชุมวิชาการ จัดโดยเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับการย้ายถิ่น “การอยู่ร่วมกันกับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน” (26-28 กุมภาพันธ์) การจัดการประชุมวิชาการเพื่อเป็นพื้นที่ให้นักวางแผนนโยบาย ผู้ที่ทำงานรณรงค์เพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ ตัวแทนของแรงงานข้ามชาติ ตัวแทนขององค์กรระหว่างรัฐบาล และนักวิชาการได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและสานสนทนาในเรื่อง พลเมืองและแรงงานข้ามชาติจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ผู้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการ มาจากตัวแทนที่หลากหลาย อาทิเช่น คุณพรศักดิ์ แรงงานข้ามชาติ ตัวแทนจากสมาคมแรงงานสามัคคี คุณ ชอ บุญ เอ็ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา คุณ เมี๋ยน เทียน รองอธิบดีกระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี)

เวลา 16.00- 17.30 น

สถานที่โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร ซอย 17 กำหนดการ

ผู้ดำเนินรายการ คุณ แจ๊คกี้ พอลล๊อก ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสุขภาพ ฯ (MAP )

4:00 เปิดการแถลงข่าวและแนะนำ

4:10 มุมมองในการอยู่ร่วมกัน จากประเทศต้นทางในการเอื้อให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงานและการบริการสังคม โดย คุณ เมี๋ยน เทียน รองอธิบดีกระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

4:25 มุมมองและแนวคิดจากประเทศปลายทาง โดย คุณ อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานไทย (รอการยืนยัน )

4:40 แนวคิดและมุมมองจากแรงงานข้ามชาติ โดย คุณ พรศักดิ์ ตัวแทนแรงงานกลุ่มสามัคคี

4:55 ข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการ โดยคุณ เรโก๊ะ ฮาริมาและคุณ ช็อคชา หม่อม จากMMN

5:10 เปิดการซักถามและอภิปรายจากสื่อมวลชน

5:30 งานรับรองเครื่องดื่มแบบค็อกเทลริมแม่น้ำเจ้าพระยา

การแถลงข่าวจะใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยผู้จัดจะจัดหาล่ามแปลภาษาให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งสองภาษา

เครือข่ายฯขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวที่น่าตื่นเต้น ตามด้วยงานรับรองแบบเครื่องดื่มแบบค็อกเทลและการสนทนาเป็นไปอย่างสนุกสนานออกรสชาติในประเด็นการอยู่ร่วมกัน การแสวงหาแนวทางบูรณการที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อให้เกิดความอาทรและสมานฉันท์ในสังคม

ท่านสมารถติดต่อผู้จัดเพื่อการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่ :-

คุณ แจ๊คกี้ พอลล๊อก (MMN) Jackie_pollock@yahoo.com/ โทร: 0850395216

คุณ ปรานม สมวงศ์ (MMN) p_somwong@yahoo.com / โทร : 0831887600

ท่านสามารถจองที่นั่งได้ที่ :-

คุณ ออมสิน บุญเลิศ (MMN) plaii@mekongmigration.org / โทร : 0869238313

PDF version [Thai]