မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ (GMS) ရှိရွှေပြောင်းအလုပ်သမားနှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရောက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (MMN Statement on the Impact of Covid-19 on Migrants in the Greater Mekong Subregion in Burmese)

အပြည့်အစုံကိုဖတ်ရန်