องค์กรด้านแรงงานข้ามชาติ เสนอแก้ปัญหาใบผ่านแดนไทย-พม่า หลังจำนวนแรงงานลดกระทบเศรษฐกิจ

องค์กรด้านแรงงานข้ามชาติเสนอแก้ปัญหาประสิทธิภาพในการออกใบผ่านแดนไทย-พม่า หลังจำนวนแรงงานกำลังลดกระทบเศรษฐกิจต่อเนื่องมาตั้งแต่โควิดระบาดจนกระทั่งสถานการณ์ในเมียวดีขณะนี้

7 พ.ค.2567 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และเครือข่ายองค์กรประชากรข้ามชาติ (MWG) เข้ายื่นหนังสือถึงจัดหางานจังหวัดตากเพื่อเสนอแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทยพม่าต่ออธิบดีกรมจัดหางานและผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

ทั้งสององค์กรชี้ว่าปัญหาจำนวนแรงงานพม่าที่เริ่มลดลงมาตั้งแต่การระบาดโควิด-19 จนมาถึงเกิดสถานการณ์สู้รบในเมียวดีในปีนี้ กำลังส่งผลกระทบทำให้จำนวนแรงงานไม่พอกับความต้องการของนายจ้างและอาจกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนั้นยังมีปัญหาประสิทธิภาพในการออกใบผ่านแดนให้แรงงานที่เดินทางข้ามไปมาระหว่างไทยพม่า ที่ออกตามมาตรา 64 ของ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไข 2561และทางฝั่งพม่าเองก็มีปัญหาในการออกเอกสารไม่ต่อที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์สู้รบเองด้วย

ทาง HRDF และ MWG เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตรากำลังแรงงานที่ลดลงแล้วจะกระทบทางเศรษฐกิจต่อไป โดยแนวทางที่เสนอมี 2 ระยะคือ

ระยะสั้น

1. ให้อธิบดีมีการพิจารณาเสนอขอมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาเอกสารที่ทางอธิบดีกำหนดเพื่อใช้แทนหนังสือผ่านแดนชั่วคราว มาตรา 64 ในระหว่างที่ประเทศต้นทางยังไม่สามารถออกเอกสารหนังสือผ่านแดนชั่วคราว มาตรา 64 เสนอให้มีการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ เพื่อขออนุญาตทำงาน โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 1 ปี

2. ให้กรมการจัดหางานพิจารณาถึงการเพิ่มรายละเอียดประเภทที่อนุญาตให้มีการจ้างงานตามมาตรา 64 โดยปัจจุบัน ระบุเพียง กรรมกร และรับใช้ในบ้าน

ระยะกลาง

1. ให้มีการพิจารณาถึงการทำความเข้าใจกับประเทศต้นทาง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการออกเอกสารหนังสือผ่านแดนชั่วคราว มาตรา 64

2. ให้มีการพิจารณาถึงการทำความเข้าใจกับประเทศต้นทาง ในบันทึกข้อตกลงการแก้ไขข้อตกลงการข้ามแดน และ การขยายพื้นที่อนุญาตให้ทำงานบริเวณชายแดน พื้นที่เพิ่มเติมในเขตพบพระ แม่ระมาด อุ้มผาง

3. ให้มีการพิจารณาถึงการทำความเข้าใจกับประเทศต้นทาง ในบันทึกข้อตกลงการแก้ไขข้อตกลงการข้ามแดน และ ระยะเวลาในการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามการอนุญาตทำงาน และ พิจารณาขยายการอนุญาตทำงาน จากเดิม 3 เดือน เป็น 6 เดือน

SOURCE: https://prachatai.com/journal/2024/05/109125